Ուղարկել Հայտ

  Կցվող փաստաթղթեր *

  Խնդրում ենք տվյալ հայտի հետ միասին ուղարկել ստորև նկարագրված ինֆորմացիան
  • CV(Եթե դուք դիմում եք որպես արվեստի խումբ կամ ըստ համագործակցության` այս բաժինը պարտադիր է լրացնել յուրաքանչյուր դիմորդի համար):
  • Նախագծի կոնցեպտը, Էսքիզ, տեսա-ձայնային նյութեր:
  • Մասնագետի (համադրող, արվեստի քննադատ, արվեստաբան) խոսքը, նախագծի վերաբերյալ (առավելագույնը 1 էջ):
  • Դիմողի կողմից վերջին երեք տարիների ընթացքում ստեղծված աշխաա նքների , իրականացրած նախագծերի լուսանկարներ:
  • Նախագծում ներառված գործընկերությունների (այլ արվեստագետների, համադրողների, հետազոտողների) հաստատում:
  • Համաֆինանսավորման հաստատում:
  • Նախագծի բյուջե: Բյուջեում հստակ պետք է երևա յուրաքանչյուր ծախսի նկարագրությունը և ծախսվող գումարի չափը:
  • Կցվող ֆայլի ծավալը՝ առավելագույնը 15 մեգաբայթ: